Management

BOARD OF DIRECTORS 

Anna Kambulova
Igor Lappi
Kirill Sokolov
Sergei Khotimskiy
Sergei Tikhonov
Ilya Brodskiy
Mikhail Avtukhov
Artem Yazykov

Chief Executive Officer 
Igor Lappi